Monday, September 25, 2006

Agallamhan

’S iomadh agallamh a rinn mi mar neach-naidheachd rè na bliadhnaichean (chan innis mi dhuibh dè cho mòran dhiubh a bh’ann!), ach tha cuid dhiubh comharraichte ’nam chuimhne. Bha cothrom agam bho uair gu h-uair a choinneachadh agus a bhruidhinn ri boireannaich sònraichte a bha – agus a tha – an sàs ann an saoghal na Gàidhlig agus cultar nan Gaidheal ann an Albainn agus ann an Èirinn. Dh’ionnsaich mi mòran bhuapa, agus bha na bh’aca ri ràdh cudthromach agus ùidheil ann an iomadh dòigh.

Rinn mi na h-agallamhan airson irisean eadar-dhealaichte, agus cha deach an cruinneachadh riamh ann an aon àite gus an latha an-diugh. A-nise, tha iad ri fhaighinn aig Gaelcast – www.gaelcast.com. Tha dùil agam gun tèid sibh ann agus gun leugh sibh cuid dhiubh – agus gun còrd iad ruibh.

Nuala Ní Dhomhnaill (“In our community there was a stupendously high level of verbal felicity and virtuosity.”)
Margaret Bennett (“I had the opportunity to interview a 105-year-old woman from Harris who remembered coming across the Atlantic in the hold of a wooden ship when she was a child.”)
Catrìona NicIomhair Parsons (“Nuturing the use of Gaelic … by the oldest to the youngest, is the most important task of all.”)
Rosemary McCormack (“It’s the politicians who should learn these songs [about the human cost of war].”)

Rinn mi agallamh ris an seinneadair Cairistìona Primrose agus Alison Kinnaird, an clàrsair, cuideachd, agus bithidh sin ri fhaotainn aig Gaelcast a dh’aithghearr.

2 comments:

Steafan MacRisnidh said...

Fìor inntinneach.

Liam said...

Tapadh leat, Steaphain.

Bha mi 'n dochas gum biodh na h-agallamhan uidheil, ged tha cuid dhiubh "aosda" ... ged rinn mi cuid dhiubh bliadhnaichean air ais, tha na bha iad ag radh cudthromach agus inntinneach fhathast, na mo bharail.