Thursday, September 28, 2006

Bliadhna na Bainnse
Seo bliadhna na bainnse. Cha robh mi riamh roimhe seo aig ceithir bainnsean anns an aon bhliadhna — agus tha trì mìosan air fhàgail fhathast!

Chan eil mise a’ gearan, tha sibh a' tuigsinn … chòrd iad uile rium gu mòr, gu h-àraid na bainnsean far an robh pìobairean.

Thachair mi ris a’ phiobaire seo — Tom Herr — aig iomadh banais am bliadhna, ach an turas seo gur ann aig banais a nighean fhèin a bha Tom a' seinn air a’ phìob. Phòs Megan Herr agus Nathan Lester ann an Richmond, Virginia, aig toiseach a’ mhìos seo.

Bha tuilleadh na pìobairean ann — sheinn Ed Owen à Richmond laoidh anns a’ Ghàidhlig. Tha màthair Megan — Cèit Herr — ag ionnsachadh Gàidhlig cuideachd.


Agus innsidh mi dhuibh: Aig a’ bhanais seo, cha b’e champagne a bha iad ag òl mar dheoch-slàinte, ach mac-na-bracha dìreach às a’ chuaich!

Seo Megan agus "na balaich" (agus seall air a' bhodach aig bonn na staidhre air an taobh chlì).

A Mhegan agus Nathan, mealaibh ur naidheachd!

3 comments:

Anonymous said...

Uill a'Liam,

Tha blog uamhasach math, gu dearbh! Ach, caite bheil dealabh Ceit agus Nathan???

Ceit

Liam said...

A Chèiteag chòir,

Ma 's e dealbhan eile a tha bhuat, cuiridh mi dealbh neo dha suas!

Tha gu leòir dhiubh agam ...

Anonymous said...

Ciamar a chanas tu "Just Kidding"?

Tha an blog math gu dearbh! S'e duine gasda a th' agad.

C