Friday, September 01, 2006

Fàilte dhan Chiste / Welcome

Fàilte dhuibh dhan Chiste Mhòr, blog ùr anns a’ Ghàidhlig agus, uaireannan, Beurla. Dìreach mar a bhios mi a' faireachdainn. ’S mise Liam Ó Caiside, neo Bill Cassidy.

Welcome to A' Chiste Mhòr - "The Big Chest" – a new blog in Scottish Gaelic and, sometimes, English. Depending on how I feel at the moment. I'm Bill Cassidy, or Liam Ó Caiside.

Dè gheibhear ann a’ seo? A bharrachd air fàilte:

  • mo smaointean;

  • mo bheachdan;

  • ceangailtean ri airteagalan a sgrìobh mi agus agallamhan a rinn mi;

  • Cothrom airson còmhraidh ann an Gàidhlig neo Beurla – feuchaidh mi beagan Gaeilge cuideachd, ma ’s e sin a tha bhuaibh.

What will be found here? Beyond a welcome, my thoughts, opinions, links to articles I’ve written and interviews I’ve done. A chance for conversation in Gaelic or English – I’ll try a little Irish too, if that’s what you want!

’S e neach-naidheachd a th’ annam – agus gheibh sibh cuid dhe m' obair aig Gaelcast, prògram a tha ’ga chraoladh air an eadar-lìon a h-uile ceala-deug ann am podcraoladh.

I'm a journalist, and you'll find some of my work at Gaelcast, a program broadcast over the Internet every fortnight in a podcast.

Nach tèid sibh ann, agus thigibh air ais a’ seo cuideachd!

2 comments:

Cadalach said...

Fàilte gu Tìr nam Blòg -- 's math t' fhaicinn! Tha mi 'n dòchas nach bi cus Beurla ri faicinn ann a seo ;-)

Liam said...

'S e tusa a th' ann, a Chadalach! Mòran taing – 's math gun tàinig thu air chèilidh.

Cha bhi ach beagan Beurla anns a' chiste – agus cho fad 's a tha sinn ann, 's e mo bharail nach bi Beurla ann idir! ;-)